Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/15/2020 in all areas

  1. 1 point
    อยากถามสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ beta มาก่อนครับว่า สามารถใช้คำสั่ง softwareupdate --fetch-full-installer เพื่อดาวน์โหลดกันได้รึเปล่าครับ?
  2. 1 point
    สตีฟ จ็อบส์เคยกล่าวว่า Mac OS X จะเป็นระบบปฏิบัติการของ Mac ไปอีกอย่างน้อย 20 ปีก็ไม่ผิดเลยจริง ๆ
This leaderboard is set to Bangkok/GMT+07:00×