Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/29/2021 in Posts

  1. 1 point
    เหนด้วยครับ คาดว่าน่ะเป็นปัญหาแบตเตอรี่เสื่อม เบื้องต้นสามารถตรวจสอบเองด้วยการกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิ้กที่ไอคอนรูปแบตเตอรี่บนเมนูบาร์ ดูว่ามีการรายงานสุขภาพของแบตเตอรี่ว่าอะไรหรือเปล่าครับ หากนอกเหนือจากคำว่า Normal แนะนำว่าควรพาเข้าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Apple เพื่อเปลี่ยนแบตชุดใหม่ครับ ...
  2. 1 point
    ไม่ทราบว่ารุ่นไหน ใช้งานมานานหรือยังครับ อันนี้น่าจะเป็นปัญหาของแบตเตอรี่แล้วครับ อาการแบตเตอรี่เสื่อม ถ้าอยู่ในประกันก็ยกไปที่ iCare เลยครับ
This leaderboard is set to Bangkok/GMT+07:00×